การจัดหาวัตถุดิบ

 

     เราสามารถจัดหาวัตถุดิบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ลังไม้และวัตถุดิบในการบรรจุหีบห่อตามความเหมาะสมกับสินค้าของคุณ